Lancering Atlas Natuurlijk Kapitaal


De maatschappij draait voor een belangrijk deel op natuurlijk kapitaal. Zo produceert de bodem ons voedsel, leveren zon en wind energie en halen we drinkwater uit de ondergrond. Er is een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal beheren en benutten. Met behulp van de nieuwe website Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) kunnen overheden, bedrijven en burgers het natuurlijke kapitaal in Nederland beter gaan beheren en benutten.

De Atlas toont het natuurlijk kapitaal in Nederland met kaarten van onder andere de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit, bestuiving en mogelijkheden voor opslag van warmte. De atlas is voor iedereen die wil weten wat er in zijn omgeving mogelijk is of keuzes moet maken over bijvoorbeeld het gebruik en beheer van zijn land of omgeving.

Posters ANK 300-400

Nudge

Om te laten zien dat de Atlas echt voor iedereen is, is tegelijkertijd door Nudge een actie gestart waarbij burgers wordt gevraagd aan te geven waar in hun omgeving ruimte is voor een boom. Gemeenten wordt gevraagd hieraan mee te werken en op 16 maart 2016, op nationale boomfeestdag, worden de bomen geplant. Die zijn dan in de Atlas te zien.

Werkateliers

De lancering ging gepaard met verschillende werkateliers. Het Initiatief Bewust Bodemgebruik heeft een werkatelier over economische en ecologische bedrijfsvoering in de landbouw georganiseerd. Met ervaringsdeskundigen, variërend van 0 tot 40 jaar ervaring in de landbouw, discussieerden ze over de wijze waarop boeren in hun bedrijfsvoering het natuurlijk kapitaal duurzaam konden benutten en wat daarbij kwam kijken. De landbouw immers bezit en beheert het grootste deel van het Nederlandse natuurlijk kapitaal.

Door samenwerking veel te winnen in de landbouw

De kwaliteit van het natuurlijk kapitaal als gevolg van de landbouwactiviteiten staat onder druk en ook zijn er signalen dat de productiecapaciteit afneemt. Gelukkig is er door samenwerking met andere stakeholders veel te winnen bleek uit de discussies. Er werden verschillende cases besproken om deze samenwerking tot stand te brengen. Deze cases zullen verder worden uitgewerkt tijdens TerrAgenda op 11 december 2015 en komen terug in het tweede ANK-congres over een jaar.

Informatie uit ANK voor landbouw

De Atlas kan de samenwerking helpen met informatie over bijvoorbeeld de aard van de bodemgesteldheid en (grond)waterkwaliteit. Tijdens de discussies bleek dat het cruciaal is dat de Atlas kaarten heeft die up to date zijn, inzicht geven in trendontwikkeling en informatie geven op regionale en lokale schaal. Niet alleen kwaliteitskaarten en kansenkaarten zijn van belang, ook kaarten die laten zien waar het kapitaal bedreigd wordt. Dit vraagt om investeringen, onder andere voor goede monitoring, zodat beheersmaatregelen getoetst kunnen worden.

Praktijk voorbeelden in ANK

De  Atlas Natuurlijk Kapitaal beschikt over meer dan 100 kaarten die in beeld brengen waar het natuurlijk kapitaal voorkomt. Om de gebruikers te helpen geeft de Atlas praktijkvoorbeelden die laten zien hoe het beschikbare natuurlijk kapitaal beter te gebruiken is. Zo vind je er voorbeelden over natuurlijke ziekte- en plaagregulatie in de landbouw of om de regenwaterafvoer in de stad te verbeteren. De komende jaren zal de Atlas Natuurlijk Kapitaal samen met de gebruikers en kennisorganisaties verder ontwikkeld worden.

Van Afval Naar Grondstof

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu én van de Nederlandse uitwerking van de Europese biodiversiteitsstrategie