Jaar van de Bodem én Ruimte


Het Initiatief Bewust Bodemgebruik ziet de bodem als de ondergrondse dimensie én als basis van de planologie (RO). Het jaar 2015 is dé uitgelezen mogelijkheid om die relatie te maken.
Het kernteam van Bewust Bodemgebruik heeft in de eerste helft van 2015 een gespreksronde gedaan langs invloedrijke IenM'ers. In de gesprekken werd de relatie tussen ruimtelijke ordening en bodem gemaakt. Het levert boeiend materiaal op voor het slotevent van het Jaar van de Bodem (TerrAgenda).

jaar vd ruimte en bodem300- 400 land-from-above-1530581

Tussenstand mei 2015
Binnen het ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM) is veel begrip voor de bodem als basis voor vele maatschappelijke opgaven waar IenM voor staat. Dit geldt vooral voor:

  • Slim beheer van de stadsbodem onder een smart city.
  • Stimulering van het gebruik van afvalstoffen en reststromen. Hierdoor zijn minder primaire grondstoffen nodig. Ook wordt het natuurlijk kapitaal gespaard (met het IenM-programma VANG en ANK).
  • Goede grond voor landbouw en natuur (met het IenM-programma Bodem & Ondergrond en STRONG).

Dialoogreeks
In het slotevent TerrAgenda staan de opbrengsten van een jaar aandacht voor de bodem centraal. Na de interviewronde worden drie voorbereidende dialogen georganiseerd over de drie hierboven genoemde onderwerpen. Mogelijk wordt er een vierde dialoog over grondwater aan dit rijtje toegevoegd.
In de dialogen worden verschillende activiteiten met elkaar verbonden. De bodem blijkt daar vaak een verbindende rol in te spelen. Deze constatering gaan we richting het slotevent uitwerken, zodat de bijdrage van bodem tastbaarder wordt.

TerrAgenda
TerrAgenda is een vervolg op het congres in 2012, met dezelfde titel. Toen hebben overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijk organisaties een eigen manifest afgeleverd voor een gezamenlijke agenda voor de bodem. Deels zijn deze opgenomen in het tweede bodemconvenant (periode 2016-2020). In de TerrAgenda van 2015 gaan we een stap verder. Daar leggen we de basis voor een derde integraal convenant voor de periode vanaf 2020. De start daarvan wordt, na een special met bodemambassadeurs in het najaar van 2015, gemaakt op TerrAgenda.

Manifest voor het Jaar van de Ruimte
Het streven is om alle resultaten van het Jaar van de Bodem te laten samenballen tot één kernboodschap en een aantal concrete opgaven. En die inpassen met het Manifest voor het Jaar van de Ruimte. Deze verbinding is er, maar willen we op deze manier verankeren.