Kernteam


Het kernteam fungeert als antenne, verbinder en uitvoerder. Ze doet dat door het voorhouden van een bodemspiegel: wat u van plan bent heeft deze gevolgen in het bodem- en watersysteem. Was u zich daarvan bewust? Vervolg door een verwijsbrief naar deskundigen die kunnen helpen bij het slimmer inzetten en verzorgen van de bodem.

Antenne
Het kernteam let dagelijks op mediaberichten, nieuw films en boeken over de bodem, artikelen, projecten. Ze signaleert waar bodem en rol van betekenis zou kunnen spelen, maar waarbij de bodemlink nog niet is gelegd. Denk aan het afschaffen van het melkquotum in de landbouw. Of aan de toenemende aandacht voor smart cities.

Verbinder
Het kernteam geeft haar signaal door naar mensen in het netwerk of, als daar aanleiding toe is, organiseert ze een gesprek of bijeenkomst om de verbinding te maken. Zo werkt het kernteam met vijf personen uit haar netwerk en met de mensen van de Rijksstructuurvisie Ondergrond aan een Deltaplan Organische Stof (werktitel). En zo maakt het kernteam contact met mensen uit de programma’s die zijn gericht op de stad en legt ze de verbinding naar de bodem.

Uitvoerder
Voor die onderwerpen waar snel actie nodig is, zet het kernteam een actie op. Een dialoog over ‘goede grond voor landbouw en natuur’ of ‘slim beheer van de stadsbodem onder een smart city’ zijn daar voorbeelden van.

Leden kernteam
Erik Verhallen: Dag van de Bodembeleving – Voedselbossen – Jaar van de Bodem
Info: erik.verhallen@bewustbodemgebruik.nl

Jos Verheul: Grondeigendom – Goede grond voor landbouw en natuur - Bodemfilosofie
Filosoof achter het bodemverhaal van Bewust Bodemgebruik. info: jos.verheul@bewustbodemgebruik.nl

Liesbet Dirven: Klimaat en bodem – Communicatie – Bodem en gezondheid
Info: liesbet.dirven@bewustbodemgebruik.nl

Marco Vergeer: Bodem- en watersysteem – Water – Grondstoffen - Stad
Info: marco.vergeer@bewustbodemgebruik.nl

Margot de Cleen: Jaar van de Ruimte – Internationaal - Kennisagenda
Info: margot.de.cleen@bewustbodemgebruik.nl

Renée Zijlstra: Jaar van de Bodem – Ambassadeurs - Biomassa
Info: renee.zijlstra@bewustbodemgebruik.nl

Afstemming met ambassadeurs
Ambassadeurs met warme belangstelling voor één van de acties, wordt door het kernteam om advies en medewerking gevraagd. Voor de selectie van acties wordt regelmatig gesprek gevoerd met de voorzitter van de ambassadeurs, Felix Rottenberg.