Red de bodem


De gezondheid van de bodem gaat wereldwijd achteruit, ook in Europa. Erosie, bodemafdekking, verlies van organische stof, verdichting, verzilting, aardverschuivingen en verontreiniging hebben negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, voedselzekerheid, natuurlijke ecosystemen, biodiversiteit en klimaat, en op onze economie.

People4Soil wil druk op de Europese instellingen uitoefenen om specifieke

people for soil 400 x400

wetgeving over bodembescherming aan te nemen, voor de vaststelling van beginselen en regels die moeten worden nageleefd door de lidstaten. We willen dat Europa de bodem als een gemeenschappelijk goed erkent dat van essentieel belang is voor ons leven en het duurzame beheer ervan als een primaire inzet beschouwt.

Hiervoor wil People4Soil in Europa 1.000.000 handtekeningen verzamelen.

Wij nodigen u uit om deze  petitie  ook te ondertekenen en vervolgens ook andere handtekeningen te werven via communicatie op sociale media of  per e-mail.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar de informatie op de  website  van People4Soil.