Het Betwiste land


Welke bijdrage kan landschapsontwikkeling leveren aan het voorkomen of beperken van conflicten?

Ieder landschap is het resultaat van onderhandelingen over tegenstrijdige belangen. Grootschalige, omvangrijke menselijke migratie is vaak het gevolg van maatschappelijke conflicten, onrust, oorlog, besmettelijke ziekten of klimaatverandering en heeft zich de laatste duizenden jaren diverse malen voorgedaan.

Wat hebben klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling met het landschap te maken? Welke opgaven vloeien daaruit voort voor onderzoek,  inrichting en gebruik van het landschap?

Deze vragen staan centraal tijdens het congres Het Betwiste Land dat op donderdag 6 oktober 2016 in de voormalige Gelderlandfabriek te Culemborg door de Werkgemeenschap Landschapsonderzoek (WLO)  en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) wordt georganiseerd.

De initiatiefnemers van dit symposium menen dat de huidige migratiestromen naar Europa groot is zijn. Zo groot dat ze zowel in de vertreklanden als in de ontvangende landen onderwerp moeten zijn van bewuste landschapsplanning en -architectuur.

Het congres heeft een interactief karakter. Het congres staat open voor ca 150 deelnemers die zich betrokken voelen bij onderzoek, ontwerp en planning van het landschap. Gerenommeerde sprekers onder wie Bram van Ojik, Rik Leemans, Adriaan Geuze en Willem Ferwerda zorgen voor gedegen input vanuit een diversiteit van invalshoeken.  Het product van het congres is een actiegerichte, gezamenlijke uitvoeringsagenda.

De doelgroep voor dit congres bestaat uit onderzoekers, ontwerpers, beleidsmakers, professionals, adviseurs en studenten. Voor leden van de WLO en de NVTL en voor studenten wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Dit congres wordt ook georganiseerd ter gelegenheid van het terugtreden van Professor Matthijs Schouten als voorzitter van de WLO.

Op de website van de WLO kunt u nadere informatie vinden en een aanmeldingsformulier congres Het Betwiste Land