Tanja Klip


Tanja Klip-Martin heeft zich bij dit initiatief aangesloten omdat zij vindt dat de kracht van goed bodembeleid juist zit in de verbinding met andere beleidsterreinen. Bodembeleid is volwassen geworden en maakt nu de stap van sectoraal naar integraal.

Tanja Klip studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie in Leiden. Ze is van huis uit museumconservator en kunsthistorica. Ooit koos ze voor de politiek, omdat ze het democratisch bestel een hoog en kostbaar goed vindt. Van 2007 tot 2013 was zij dan ook Gedeputeerde bij de provincie Drenthe, waar zij (onder andere) de portefeuille Milieu beheerde met daarin onderwerpen zoals:

  • klimaat & energie
  • waterbeheer & waterschappen
  • luchtkwaliteit & vergunningverlening en
  • bodem & diepe ondergrond

Onderwerpen die allen in relatie staan tot het initiatief Bewust Bodemgebruik.

Sinds 1 maart 2013 is Tanja Klip dijkgraaf bij waterschap Vallei en Veluwe.

Provincie Drenthe waar zij van 2007-2013 Gedeputeerde was, was de eerste provincie met een structuurvisie voor de ondergrond een heeft daarbij een directe link tussen bodembeleid en klimaat en energie gelegd. De kansen die onze ondergrond biedt, overtuigden Tanja van de noodzaak om de planologie met een 3D-bril te bekijken. Aardwarmte, WKO, ons schone grondwater maar ook de klimaatbestendige inrichting van ons landschap zijn aan de orde geweest. “We zijn het erover eens dat we de balans moeten vinden tussen bodemgebruik, bodemontwikkeling en bodembescherming. Duidelijke keuzes maken, boven de grond rekening houden met wat er onder de grond aanwezig is en mogelijk gewenst is en andersom. Onze bodem verdient dat. Het is tenslotte de grond van ons bestaan”

Wat zij graag met u wil delen: