Verdienen met Bodembewust Boeren


Wat zijn verdienmodellen voor gezonde bodems, schoon drinkwater en goede opbrengsten? En wat is hierbij de rol van boeren, bedrijven en kennis?

Workshop voorzitter: Joke van Wensem

Pitches:

Sandra Verheijden van Schoon Water over haar ervaringen met het project Schoon Water. Waarom dit project al gedurende lange tijd succesvol is en wat de leerpunten zijn. Op welke manier wordt samengewerkt en welke stappen de partners waaronder de landbouw en het bedrijfsleven hebben gezet en welke uitdagingen liggen er nog. Zijn de doelen bereikt? Wat zijn de ambities voor de toekomst?

Piet Groenendijk en Peter Schipper van de WUR over het project “Goede grond voor een duurzaam watersysteem”. Dit project beoogt aanvullend en verdiepend onderzoek waarin effecten van praktijkmaatregelen gericht op bodemverbetering worden gekwantificeerd. In het recente verleden zijn tal van pilots uitgevoerd, maar in de pilots wordt geen monitoring of modelberekening uitgevoerd die uitwijzen wat de maatregelen opleveren voor het watersysteem. Piet Groenendijk en Peter Schipper geven meer inzicht op de bijdrage die de bodem kan leveren aan het behalen van de wateropgaven.

Birgitta Kramer (Vitens) Inleiding op de opgave/casus.
Voor schoon en voldoende grondwater voor drinkwaterbereiding en agro-industriële doeleinden, voor oppervlaktewater dat voldoet aan de Kaderrichtlijn water en voor een goede landbouwopbrengst is een gezonde bodem nodig. De wijze waarop boeren hun land bewerken en beheren speelt hierin een grote rol. Bodembewust boeren vraagt om investeringen van de boer die niet op korte termijn worden terugverdiend. Wat zijn incentives voor verdienmodellen die boeren helpen bij de benodigde investering? Wat is de rol van kennis over de bodem om te bepalen wat de benodigde investeringen en opbrengsten voor de boer zijn. Wat zijn de baten voor bedrijven en wat kunnen bedrijven betekenen om te komen tot bodembewust boeren?

Bertus Hesselink (Ondernemer):
Wat is de ervaring van de boer wat betreft bewust omgaan met de bodem? Welke belangen spelen mee? Hoe ziet het economische plaatje er voor hem uit?
Welke resultaten, ervaringen en ideeën kan de boer delen met de deelnemers Waar zoekt hij ondersteuning om een economisch sterk bedrijf te runnen terwijl hij bewust omgaat met de bodem?

Centrale vraag van deze workshop is:
Bodembewust boeren doe je zo! Denk mee over verdienmodellen voor gezonde bodems, schoon water en goede opbrengsten. Wat is de rol van boeren, bedrijven en kennis?

Werkvorm:
World café met 3 tafels conform onderwerpen pitchers. Tijdens de workshop maken we coalities voor bodembewust boeren en starten in 2016.